Povrat i reklamacije

Prodavatelj sve proizvode prije pakiranje pregledava i kontrolira ispravnost. Ukoliko Kupac primjeti oštećenja može kontaktirati Prodavatelja na hello@traversa.design sa napomenom “Reklamacija po narudžbi”.

Ako je sadržaj pošiljke oštećen ili ne odgovara narudžbi, Kupac vraća pošiljku na trošak Prodavatelja , a Prodavatelj o svom trošku šalje ispravan proizvod (po primitku vraćenog proizvoda). Ako Kupcu proizvod ne odgovara ili mu se ne sviđa može ga zamjeniti ili vratiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja uz predočenje originalnog računa, u originalnoj ambalaži, neoštećenog . Ukoliko se radi o zamjeni ili povratu Kupac snosi troškove slanja robe. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog sve dok roba nije vraćena.

Jednostrani raskid ugovora

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Trškove povrata robe snosi Korisnik.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Dvor I Vali d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom preporučenom pošiljkom na adresu Dvor I Vali d.o.o. Rijeka, Brca 10D, elektroničkom poštom na hello@traversa.design u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte.